Automation Softlogic Controller

Với sự ra đời của Công nghiệp 4.0, bộ điều khiển IoT dựa trên PC là một phần quan trọng cho IP-based Factory-of-Things. Bộ điều khiển IoT dựa trên PC của NEXCOM hợp nhất các máy tính có độ tin cậy cao, cũng như khả năng giao tiếp và tính toán được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng tự động hóa nhà máy. Các bộ điều khiển IoT dễ dàng lập trình điều khiển thông qua bộ công cụ Control RTE và SoftMotion. Sử dụng các thư viện về chức năng chuyển động và logic có thể tái sử dụng, các sơ đồ điều khiển có thể được phát triển với giảm bớt nỗ lực lập trình để triển khai nhanh các bộ điều khiển SoftPLC và IoT.

Product Model Name Max. I/O Points Max. Axes Control Group Cycle Time (ms)
NIFE 100/101 512 12 - 1
NIFE 200/200P2E >1024 24 NIFE 200: 1~2 —NIFE 200P2E: 2 NIFE 200: 0.5~1 — NIFE 200P2E: 0.5
NIFE 300/300P2E >1024 64 (Core i3): 2~6 — (Core i5): 6 —(Core i7): 6 0.5
NIFE 200/200P2E 1024 - - 0.5
APPC 1247T 1024 24 - 0.5
APPC 1542T 1024 24 2 0.5
APPC 1562TP2E-DC >1024 64 6 0.5
IPPC 1642P 1024 24 2 0.5
IPPC A1772TFE2-DC >1024 64 6 0.5
IPPC A1772PE2-DC >1024 64 6 0.5