Giải pháp IntervalZero RTX - RTOS

NEXCOM là nhà phân phối IntervalZero RTX tại Trung Quốc. IntervalZero có gần 20 năm lịch sử với các giải pháp phần mềm thời gian thực sáng tạo và nổi tiếng trên toàn thế giới với lượng khách hàng lớn ở châu Âu và thị trường tự động hóa. NEXCOM tích hợp giải pháp phần mềm thời gian thực RTX và PC công nghiệp không quạt để cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp phù hợp bao gồm tư vấn, tích hợp và đào tạo. Giải pháp một cửa của NEXCOM có thể giúp các nhà sản xuất thiết bị tự động hóa phát triển các giải pháp sáng tạo và thời gian để tiếp thị.

Product Model Name Support Windows OS Scalable Development Tool Determinism
RTX64 2013 Windows 7 Pro SP1 (x86/64-bit); Windows Embedded Standard 7 SP1 (x86/64-bit) From 1 to 63 real-time processors Microsoft Visual Studio 2010 Timer periods down to 1 microsecond; IST latencies of less the 10 microseconds
RTX 2012 Windows 7 Pro SP1; Windows Embedded Standard 7 SP1; Windows XP Pro SP3; Windows Embedded Standard 2009 From 1 to 31 real-time processors Microsoft Visual Studio 2010 Timer periods down to 1 microsecond; IST latencies of less the 10 microseconds