Dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp – BIOS, Bootloader, Kernel, eAPI, Driver & Embedded OS/BSP

NEXCOM cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để tối ưu hóa và đơn giản hóa các ứng dụng phần cứng và phần mềm. Dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm triển khai BIOS, Bootloader, Kernel, eAPI, Driver & Embedded OS / BSP...Dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp NEXCOM có thể giúp các nhà cung cấp phần cứng và nhà tích hợp giải pháp giải quyết các vấn đề trong việc tích hợp hệ thống.

Product Model Name Embedded API Embedded OS/BSP Add-on
Professional Software Service Watchdog timer, I2C Bus, Brightness control, GPIO, Storage Windows 7/8, Ubuntu 12.04, Embedded Linux 3.2.0 One Click Recovery, White List Protection